Nakhonsi Police Coop
 
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิโค่อินน์  (5)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำนเนินการ ชุดที่ 47 และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะของธนาคารออมสิน จากศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนครศรีธรรมราช 1 ฝ่ายงานพัฒนาสินเชื่อ
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำนเนินการ ชุดที่ 47 และฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะของธนาคารออมสิน จากศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตนครศรีธรรมราช 1 ฝ่ายงานพัฒนาสินเชื่อ (7)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่การเงินพื้นฐาน" รุ่นที่ ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (4)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพร้อยตำรวจตรีบุญธรรม แก้วรัตน์ สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยสภ.ร่อนพิบูลย์
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพร้อยตำรวจตรีบุญธรรม แก้วรัตน์ สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยสภ.ร่อนพิบูลย์  (6)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ปิดการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทีมฟุตบอลจากสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ปิดการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทีมฟุตบอลจากสถานีตำรวจภูธรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่ 12-30 มิถุนายน 2566  (7)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลกร จำนวน 2 ท่าน คือ นางสุชาดา นาคแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนางสาวเพชรจรี ศรีสังข์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลกร จำนวน 2 ท่าน คือ นางสุชาดา นาคแก้ว เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนางสาวเพชรจรี ศรีสังข์ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคลูกเล่นการทำงานด้านการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010" (6)
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพ ร้อยตำรวจเอกวสถพล ไข่ทอง สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพ ร้อยตำรวจเอกวสถพล ไข่ทอง สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ (4)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดเปิดการแข่งขันฟุบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 12 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดเปิดการแข่งขันฟุบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (9)
#เชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินาการ และ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำรองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566
#เชื่อมความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินาการ และ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำรองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 (5)
#ร่วมแสดงความยินดีบุคคลต้นแบบ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ ที่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้เสียสละ และสร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์
#ร่วมแสดงความยินดีบุคคลต้นแบบ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ ที่เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้เสียสละ และสร้างคุณงามความดี ช่วยเหลือกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์  (6)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจประเสริฐ ปานหนู สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจประเสริฐ ปานหนู สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ (3)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด (5)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ (12)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งบุคลากร จำนวน 2 ท่าน คือ ร.ต.ท.ชัยชนะ เสนากัสป์ และด.ต.พชร รัตนะโณ กรรมการ เข้าร่วมการอบรมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ตามโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหา
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งบุคลากร จำนวน 2 ท่าน คือ ร.ต.ท.ชัยชนะ เสนากัสป์ และด.ต.พชร รัตนะโณ กรรมการ เข้าร่วมการอบรมของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ตามโครงการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการตัดสินใจแก้ปัญหา" (6)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพ พ.ต.ท เทียนชัย สะสิสุวรรณ อายุ 58 ปี สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์ นำวางหรีดเคารพศพ พ.ต.ท เทียนชัย สะสิสุวรรณ อายุ 58 ปี สมาชิกสหกรณ์สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ  (2)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ท.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. นางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานให้การต้อนรับคณะจาก สส.ชสอ. ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ประสานงาน
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 พ.ต.ท.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. นางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานให้การต้อนรับคณะจาก สส.ชสอ. ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมศูนย์ประสานงาน  (1)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครื่อข่ายสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์เดินทางไปศึกษาดูงาน...
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครื่อข่ายสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สหกรณ์เดินทางไปศึกษาดูงาน... (18)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.) โดยตัวแทนนำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพร.ต.ต.ภิรมย์ แสงดำ
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.) โดยตัวแทนนำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพร.ต.ต.ภิรมย์ แสงดำ (4)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์นำวางพวงหรีดเคารพพร้อมเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพร.ต.อ.สมคิด พัวพันธุ์
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนสหกรณ์นำวางพวงหรีดเคารพพร้อมเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพร.ต.อ.สมคิด พัวพันธุ์  (2)
#พัฒนาบุคลากร วันที่ 28 เมษายน 2566 ร้อยตำรวจโทสมเจตน์ พรหมดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#พัฒนาบุคลากร วันที่ 28 เมษายน 2566 ร้อยตำรวจโทสมเจตน์ พรหมดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นตัวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดอบรมให้ความรู้กับสมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (9)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่ง พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่ง พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส (3)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนของสหกรณ์นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ ร.ต.ต.ฉลาด เรืองศร ตำแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนของสหกรณ์นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ ร.ต.ต.ฉลาด เรืองศร ตำแหน่ง รอง สว.(ป.) สภ.ปากพนัง (2)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (7)
#พัฒนาบุคลการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง
#พัฒนาบุคลการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2566 เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์" ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม 3 (6)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ "สัมมนาและประสานสัมพันธ์สหกรณ์สมาชิก ภาคใต้" ณ โรงแรมศิวารอเยล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง (16)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนของสหกรณ์นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ ร.ต.อ.จรวย พันธมาศ ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.ท่าศาลา สมาชิกสังกัดหน่วยสภ.ท่าศาลา
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยตัวแทนของสหกรณ์นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าปลงศพ ร.ต.อ.จรวย พันธมาศ ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)สภ.ท่าศาลา สมาชิกสังกัดหน่วยสภ.ท่าศาลา (2)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนกลยุทธ์ ในหลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามแผนกลยุทธ์ ในหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 จำนวน 2 ท่าน คือ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ นางสาวโสภิรัตน์ ทองนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ (5)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 13 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 13 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิเชิด อ่อนเกลี้ยง กรรมการสมาคมฯ
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วย ร.ต.ท.วิเชิด อ่อนเกลี้ยง กรรมการสมาคมฯ (2)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 9 มีนาคม 2566 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจ
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินช่วยเหลือค่าปลงศพ วันที่ 9 มีนาคม 2566 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจ (2)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุชานัน ศรีถาวร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวสุชานัน ศรีถาวร เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 2010" ระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2566 (2)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวันสหกรณ์แห่งชาติ
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยวันสหกรณ์แห่งชาติ  (8)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อศิริ วงษ์ท่าเรือ
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อศิริ วงษ์ท่าเรือ (1)
#เชื่อมโยงหน่วยงานและองค์กรภายนอก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ
#เชื่อมโยงหน่วยงานและองค์กรภายนอก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ให้การต้อนรับคณะของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ (2)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ในฐานะผู้ประสานงานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ...
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ในฐานะผู้ประสานงานการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งมีกำหนดการจัดงานในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ... (4)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพสมาชิก วันที่ 17 มกราคม 2566 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.พชร รัตนะโน กรรมการ นางจตุพร บุญช้าง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพสมาชิก วันที่ 17 มกราคม 2566 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.พชร รัตนะโน กรรมการ นางจตุพร บุญช้าง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (6)
#ขวัญและกำลังใจสมาชิก วันที่ 6 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยมี ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ร.ต.อ.วีระ พฤษภ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์นำกระเช้าของขวัญเข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ร.ต.ท.จำเนียร จุลสุวรรณ
#ขวัญและกำลังใจสมาชิก วันที่ 6 มกราคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยมี ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ร.ต.อ.วีระ พฤษภ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์นำกระเช้าของขวัญเข้าเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ร.ต.ท.จำเนียร จุลสุวรรณ (2)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ กรรมการ พร้อมด้วย นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำกระเช้าของขวัญปีใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่บุคลากรของสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ กรรมการ พร้อมด้วย นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำกระเช้าของขวัญปีใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่บุคลากรของสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (2)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช โดยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 โดยมี พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ...
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีธรรมราช โดยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้นำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ให้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 47 โดยมี พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ... (2)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ธนาคารออมสิน สาขาตลาดหัวอิฐ เขตนครศรีธรรมราช 1 โดยนางสาววริษา ขุนชำนาญ ตัวแทนผู้จัดการนำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ซึ่งมีนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ ...
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ธนาคารออมสิน สาขาตลาดหัวอิฐ เขตนครศรีธรรมราช 1 โดยนางสาววริษา ขุนชำนาญ ตัวแทนผู้จัดการนำของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ซึ่งมีนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ ... (1)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ รองประธานกรรมการ คนที่1 ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ ...
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันที่ 26 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ รองประธานกรรมการ คนที่1 ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ ... (6)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (7)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2565 มีบุคลภายนอก บริษัท ห้างร้านนำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ 2565 จำนวน 2 ราย ดังนี้ - บริษัท JRT AUDITING - บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2565 มีบุคลภายนอก บริษัท ห้างร้านนำกระเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่ 2565 จำนวน 2 ราย ดังนี้ - บริษัท JRT AUDITING - บริษัท เอส พี เอ คอมพิวเตอร์ จำกัด (2)
#นำวางหรีดเคารพและมอบเงินค่าปลงศพ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1, ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ, ร.ต.อ.วีระ พฤษภ กรรมการ, ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ กรรมการ และนางวรรณา วระดี ...
#นำวางหรีดเคารพและมอบเงินค่าปลงศพ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1, ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ, ร.ต.อ.วีระ พฤษภ กรรมการ, ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ กรรมการ และนางวรรณา วระดี ... (2)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เป็นตัวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติคุณโอกาสที่สหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เป็นตัวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และเป็นตัวแทนรับประกาศเกียรติคุณโอกาสที่สหกรณ์ร่วมให้การสนับสนุน (4)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ จำกัด เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดของสหกรณ์
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ จำกัด เนื่องในโอกาสมาเยี่ยมเยียนและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดของสหกรณ์ (6)
#เชื่อมโยงความสัมพันกับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีกับนางประภาพร บุญศรี เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด
#เชื่อมโยงความสัมพันกับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบกระเช้าของขวัญร่วมแสดงความยินดีกับนางประภาพร บุญศรี เนื่องในโอกาส รับตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด (1)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าพบนายสุจิน วงศ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพื่อปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของ
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์เข้าพบนายสุจิน วงศ์ท่าเรือ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพื่อปรึกษาและหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของ (1)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์จำนวน 2 ท่าน คือ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์จำนวน 2 ท่าน คือ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "กฏหมายติดตามหนี้และการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันให้ถูกกฎหมาย" (4)
#มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ
#มอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ (1)
#เชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ จันทร์เกิด
#เชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสิทธิชาติ จันทร์เกิด (1)
#บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 แทนคณะกรรมการที่หมดวาระจำนวน 7 คน
#บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 วันที่ 10 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด รับสมัครสมาชิกสหกรณ์เพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 แทนคณะกรรมการที่หมดวาระจำนวน 7 คน (15)
#พัฒนาบุคคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการอบอรมหลักสูตร
#พัฒนาบุคคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมโครงการอบอรมหลักสูตร "การบริหารการเงิน สินเชื่อ และการติดตามการค้างชำระหนี้สมาชิกสหกรณ์" ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม  (8)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่แนบ แก้วดำ อายุ 90 ปี มารดาของ ด.ต.อนันต์ แก้วดำ
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่แนบ แก้วดำ อายุ 90 ปี มารดาของ ด.ต.อนันต์ แก้วดำ (2)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 21 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณปอน รักเถาว์ อายุ 81ปี บิดาของ ร.ต.อ.จตุพร รักเถาว์
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 21 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณปอน รักเถาว์ อายุ 81ปี บิดาของ ร.ต.อ.จตุพร รักเถาว์ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 18 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคาศพคุณพ่อเจียร จันทร์ทอง
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 18 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคาศพคุณพ่อเจียร จันทร์ทอง (1)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันที่ 15 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันที่ 15 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ (3)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 14 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจต พรหมดำ ประธานกรรมการเงินกู้ และ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อไพศาล สถาวร
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 14 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจต พรหมดำ ประธานกรรมการเงินกู้ และ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อไพศาล สถาวร  (1)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่ง ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เข้าโครงการอบรม
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่ง ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เข้าโครงการอบรม "การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565 (11)
#งานเกษียณอายุราชการลาออกจากราชการและงานประจำ ในปีการเงิน 2565 สหกรณ์ออมรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดงานวันแห่งความทรงจำของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการและงานประจำ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565
#งานเกษียณอายุราชการลาออกจากราชการและงานประจำ ในปีการเงิน 2565 สหกรณ์ออมรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดงานวันแห่งความทรงจำของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการและงานประจำ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 (20)
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยสันนิบาตส์สหกรณ์แห่งประเทศไทย หลักสูตร
#พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งบุคลากรของสหกรณ์เข้าร่วมอบรมซึ่งจัดโดยสันนิบาตส์สหกรณ์แห่งประเทศไทย หลักสูตร "การบริหารงานเอกสาร และเขียนหนังสือโต้ตอบภาคปฏิบัติ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 (3)
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ สอ.ตร.นศ และนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ ด.ต.ตวงพล ธานีโต
วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ สอ.ตร.นศ และนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ ด.ต.ตวงพล ธานีโต  (2)
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 12 คน
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้กับบุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 12 คน (17)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 9 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ และ ด.ต.ยศพัฒน์ พรหมแก้ว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 9 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ และ ด.ต.ยศพัฒน์ พรหมแก้ว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 4 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัส คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานะการ เป็นตัวตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 4 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัส คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานะการ เป็นตัวตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์สมาชิก (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 1 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 1 กันยายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (3)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินปลงศพ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินปลงศพ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (4)
#นำวางหรีดเคารพศพ 24 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้สมาชิกสหกรณ์สังกัด สภ กะปาง เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อ สุพณ พรายพรรณ
#นำวางหรีดเคารพศพ 24 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้สมาชิกสหกรณ์สังกัด สภ กะปาง เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อ สุพณ พรายพรรณ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีระ พฤษภ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ห้วน ฉิมวงศ์
#นำวางหรีดเคารพศพ วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.วีระ พฤษภ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ห้วน ฉิมวงศ์  (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายจัดการนำวางหรีดเคารพศพบิดาและมารดาของสมาชิก จำนวน 2 งาน
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้กรรมการและฝ่ายจัดการนำวางหรีดเคารพศพบิดาและมารดาของสมาชิก จำนวน 2 งาน  (2)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำโดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "ก้าวทันกฎหมายสหกรณ์สู่แผนปฏิบัติการ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ การใช้โปรแกรม Zoom " (11)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พ.ตท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการม มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 พ.ตท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการม มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อนิด ชูตะวณิชย์
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อนิด ชูตะวณิชย์  (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่เขือน ปานดำ
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่เขือน ปานดำ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการมอบหมายให้ ด.ต.เมธา กาธิกาล กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อล้อม ศรีจรุง
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการมอบหมายให้ ด.ต.เมธา กาธิกาล กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณพ่อล้อม ศรีจรุง  (1)
#เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อสกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์คัพครั้งที่ 3 ณ สนามหญ้าเทียม ไดมอนต์อารีน่า สามแยกนาหลวง
#เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อสกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์คัพครั้งที่ 3 ณ สนามหญ้าเทียม ไดมอนต์อารีน่า สามแยกนาหลวง (20)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 (ตามข้อบังคับ) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 (ตามข้อบังคับ) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (20)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพ วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1, ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ ประธานกรรมการเงินกู้เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1, ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ ประธานกรรมการเงินกู้เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช (1)
#พัฒนาบุคลากร วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่46 และฝ่ายจัดการ จัดอบรมตาม
#พัฒนาบุคลากร วันเสาร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่46 และฝ่ายจัดการ จัดอบรมตาม "โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใหม่ ประจำปี 2565" ณ ห้องประชุมโรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (24)
#เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจคัพ ครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ ณ สนามหญ้าเทียมไดมอนต์อารีน่า สามแยกนาหลวง
#เชื่อมความสัมพันธ์กับหน่วยงาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจคัพ ครั้งที่ 3 อย่างเป็นทางการ ณ สนามหญ้าเทียมไดมอนต์อารีน่า สามแยกนาหลวง (22)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่ขอม ผกากรอง
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดี ที่ 21 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่ขอม ผกากรอง (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต.ดำรงค์ เหมเดโช
#นำวางหรีดเคารพศพ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต.ดำรงค์ เหมเดโช (1)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการดำเนินการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (3)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่บุญชู เดชบุญช่วย
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่บุญชู เดชบุญช่วย  (2)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อเจียม ดำชูพราย
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวัน พุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อเจียม ดำชูพราย  (2)
#พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองได้มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมการโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก
#พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองได้มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมการโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก (3)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการได้มอบหมายให้สมาชิกเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการได้มอบหมายให้สมาชิกเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (2)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณกุลภานันท์ ภูเพชรช่วย
#นำวางหรีดเคารพศพ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณกุลภานันท์ ภูเพชรช่วย (1)
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#เชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพมารดาของสมาชิก จำนวน 2 งาน
#นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพมารดาของสมาชิก จำนวน 2 งาน  (6)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์...
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์... (2)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อแยก ศรีเรือง อายุ 94 ปี บิดาของ พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 18 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อแยก ศรีเรือง อายุ 94 ปี บิดาของ พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง  (1)
#วางพวงหรีดเคารพศพ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพคุณพ่ออนันต์ คีรีนนท์
#วางพวงหรีดเคารพศพ วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำพวงหรีดเคารพศพคุณพ่ออนันต์ คีรีนนท์ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และตัวแทนสมาชิก เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณแม่เลียบ ช่วยแก้ว
#นำวางหรีดเคารพศพ วันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และตัวแทนสมาชิก เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณแม่เลียบ ช่วยแก้ว  (1)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ และนางสาวสุชานัน ศรีถาวร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ และนางสาวสุชานัน ศรีถาวร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจการแผ่นดินสู่การพัฒนาชุมชน  (8)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้พ.ต.ท.บุญนำ บุญอริยวัตร์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อนึก สุวรรณขำ
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้พ.ต.ท.บุญนำ บุญอริยวัตร์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อนึก สุวรรณขำ (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่กอง กาญจนพยัคฆ์
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่กอง กาญจนพยัคฆ์  (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ นางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ นางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (3)
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ประเวียง จันทระพงษ์
#นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ คุณแม่ประเวียง จันทระพงษ์  (1)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แวะมาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 คณะจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย แวะมาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (2)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครือข่ายสหกรณ์ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (9)
#สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยพ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191
#สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดยพ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่นให้กับศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 (1)
#ประชุมศึกษาและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมเพื่อดำเนินการ
#ประชุมศึกษาและประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันประชุมเพื่อดำเนินการ (7)
#การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
#การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง ประธาน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อวิเคราะห์ สรุปรายงาน จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (8)
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช ..
#นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าปลงศพ วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช .. (2)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่...
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่... (1)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่จิตรา รุจิระยรรจง
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่จิตรา รุจิระยรรจง (1)
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
#เชื่อมโยงความสัมพันธ์เครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภาคใต้ วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (65)
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการ วันที่ 5 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ ด.ต.เมธา กาธิกาล กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนางสุภาณี นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ...
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการ วันที่ 5 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ ด.ต.เมธา กาธิกาล กรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนางสุภาณี นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ... (2)
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช โดยนางสาวกรุณา วุฒิมานพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดการเข้าตรวจระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ...
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช โดยนางสาวกรุณา วุฒิมานพ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ เข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งมีกำหนดการเข้าตรวจระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2565 ... (3)
วันที่ 26 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สมาคม เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ...
วันที่ 26 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์และเจ้าหน้าที่สมาคม เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ... (4)
วันที่ 26 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อลับ คงนวน บิดาของ ร.ต.อ.ปุรเชษฐ์ คงนวน ตำแหน่ง รอง สวป. สังกัดหน่วยสภ.ลานสกา ...
วันที่ 26 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อลับ คงนวน บิดาของ ร.ต.อ.ปุรเชษฐ์ คงนวน ตำแหน่ง รอง สวป. สังกัดหน่วยสภ.ลานสกา ... (1)
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ประวิง ทิพรัตน์ อายุ ๙๗ ปี ซึ่งเป็นมารดาของ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ทิพรัตน์ สังกัด บำนาญ ...
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ประวิง ทิพรัตน์ อายุ ๙๗ ปี ซึ่งเป็นมารดาของ พ.ต.อ.สุรสิทธิ์ ทิพรัตน์ สังกัด บำนาญ ... (1)
#เชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 พันตำรวจโทอำพล ชูเมือง ประธานกรรมการมอบหมายให้ดาบตำรวจวิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ดาบตำรวจชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร้อยตำรวจเอกสมโชค ชูดำ เลขานุการ ...
#เชื่อมความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก วันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 พันตำรวจโทอำพล ชูเมือง ประธานกรรมการมอบหมายให้ดาบตำรวจวิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 ดาบตำรวจชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 ร้อยตำรวจเอกสมโชค ชูดำ เลขานุการ ... (10)
นางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแผนฟื้นฟูเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565
นางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแผนฟื้นฟูเกี่ยวกับการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจพัทลุง จำกัด ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565 (2)
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัชคงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เพียร ทิพย์ลักษณ์ อายุ 88 ปี มารดาของ ร.ต.อ.อรุณ ทิพย์ลักษ
#นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัชคงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เพียร ทิพย์ลักษณ์ อายุ 88 ปี มารดาของ ร.ต.อ.อรุณ ทิพย์ลักษ (2)
นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 5 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่ถนอม พันธมาศ
นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 5 เมษายน 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่ถนอม พันธมาศ (1)
พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งฝ่ายจัดการ จัดส่งนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ และ นางพิมพ์วิมล ศรีทองมาศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนโต้ตอบภาคปฏิบัติ” (รุ่นที่ 1)
พัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งฝ่ายจัดการ จัดส่งนางจตุพร บุญช้าง ผู้จัดการ และ นางพิมพ์วิมล ศรีทองมาศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานเอกสารและเขียนโต้ตอบภาคปฏิบัติ” (รุ่นที่ 1)  (3)
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดนำวางหรีดเคารพ ร.ต.ต.สมพงษ์ สุทธิพันธ์
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสวัสดิการของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดนำวางหรีดเคารพ ร.ต.ต.สมพงษ์ สุทธิพันธ์ (3)
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานฯ และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ นำวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ นางมณฑา บัวทอง อายุ ๗๓ ปี
วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานฯ และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ นำวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ นางมณฑา บัวทอง อายุ ๗๓ ปี  (3)
#กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่ง ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ด.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ เข้าอบรมหลักสูตร
#กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่ง ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ ด.ต.สัญญา มุสิแดง กรรมการ เข้าอบรมหลักสูตร "กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องการการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที่ 1"  (4)
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อแจ้ง
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางหรีดเคารพศพคุณพ่อแจ้ง  (2)
กิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานครศรีธรรมราช เข้าพบนางจตุพร บุญช้างผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น
กิจกรรมเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขานครศรีธรรมราช เข้าพบนางจตุพร บุญช้างผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช เพื่อส่งมอบตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น (4)
พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 จำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการ เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากร
พัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดส่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 จำนวน 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ และ พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการ เข้าร่วมอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลากร (5)
นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 9 มีนาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทว้ช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1,ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
นำวางหรีดเคารพศพ วันที่ 9 มีนาคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทว้ช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1,ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (1)
นำวางหรีดเคารพศพ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ ( ประธานเงินกู้ ) และ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ช้อย วิจาราณ์ อายุ ๙๒ ปี
นำวางหรีดเคารพศพ วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ ( ประธานเงินกู้ ) และ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ช้อย วิจาราณ์ อายุ ๙๒ ปี (1)
ขวัญและกำลังใจแด่สมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ต.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ สมโชค ชูดำ เลขนุการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำกระเช้าเยี่ยม ด.ต.อรุณ คุระแก้ว สมาชิกสังกัด สภ.สิชล
ขวัญและกำลังใจแด่สมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ต.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ สมโชค ชูดำ เลขนุการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำกระเช้าเยี่ยม ด.ต.อรุณ คุระแก้ว สมาชิกสังกัด สภ.สิชล  (3)
วันที่ 7 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
วันที่ 7 มีนาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ (9)
นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ( ประธานเงินกู้ ) เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดนำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เสงี่ยม บุญแก้ว อายุ ๘๕ ปี
นำวางหรีดเคารพศพ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ( ประธานเงินกู้ ) เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดนำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่เสงี่ยม บุญแก้ว อายุ ๘๕ ปี  (1)
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานฯ สอ.ตร.นศ ,ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ สอ.ตร.นศ/สฌ.ตร.นศ เป็นตัวแทนสหกรณ์...
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานฯ สอ.ตร.นศ ,ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ สอ.ตร.นศ/สฌ.ตร.นศ เป็นตัวแทนสหกรณ์... (2)
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2, ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ และ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานกรรมการ คนที่ 2, ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ และ ร.ต.อ.ไพศาล ใจห้าว กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (1)
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ คุณพ่อเผียน ดำน้อย
นำวางหรีดเคารพศพและมอบเงินสงเคราะห์ศพ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ คุณพ่อเผียน ดำน้อย (3)
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อรุ่น พรหมนวล บิดาของ ด.ต.คำนวณ พรหมนวล สังกัด สภ.พระพรหม ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวัน เสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 นำวางพวงหรีดเคารพศพคุณพ่อรุ่น พรหมนวล บิดาของ ด.ต.คำนวณ พรหมนวล สังกัด สภ.พระพรหม ซึ่งได้ถึงแก่กรรมด้วยความชรา  (1)
วางหรีดเคารพศพ วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ สอ.ตร.นศ พร้อมฝ่ายจัดการ และนางสุภา นาคสิงห์เจ้าหน้าที่สมาคมฯเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์..
วางหรีดเคารพศพ วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ สอ.ตร.นศ พร้อมฝ่ายจัดการ และนางสุภา นาคสิงห์เจ้าหน้าที่สมาคมฯเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัดและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์.. (1)
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ และ ด.ต.สุทัศน์ สุวรรณเวงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ...
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ และ ด.ต.สุทัศน์ สุวรรณเวงศ์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ... (1)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ กำหนดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด  (12)
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ (ประธานกรรมการเงินกู้) เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
นำวางหรีดเคารพศพ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.สมเจตน์ พรหมดำ (ประธานกรรมการเงินกู้) เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (1)
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กำหนดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (7)
วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเปี่ยน รัตน์มณี
วันศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อเปี่ยน รัตน์มณี (1)
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่มณี (มี) แก้วสวัสดิ์ อายุ 70 ปี มารดา ของ ด.ต.ทรงศักดิ์ แก้วสวัสดิ์
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่มณี (มี) แก้วสวัสดิ์ อายุ 70 ปี มารดา ของ ด.ต.ทรงศักดิ์ แก้วสวัสดิ์ (1)
วางหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
วางหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และ พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ กรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (1)
วันที่ 26 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ นครศรีธรรมราช จำกัด
วันที่ 26 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และฝ่ายจัดการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ นครศรีธรรมราช จำกัด (1)
วันที่ 26 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ประกอบ ถนอมนวล สมาชิกสหกรณ์ สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ
วันที่ 26 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ท.ประกอบ ถนอมนวล สมาชิกสหกรณ์ สังกัดหน่วยผู้รับเงินบำนาญ (2)
วันที่ 19 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต. ภักดี ขุนประหลาด
วันที่ 19 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ต. ภักดี ขุนประหลาด (3)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด  (2)
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานฯ และ ด.ต.ยศพัฒน์ พรหมแก้ว กรรมการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่สมพร ตรีเพ็ญมาลย์
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 ด.ต.ชนวีร์ ทองเสมอ รองประธานฯ และ ด.ต.ยศพัฒน์ พรหมแก้ว กรรมการ เป็นตัวแทน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช นำวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่สมพร ตรีเพ็ญมาลย์ (1)
วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 18.00 น. พ.ต.ท. อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีฯ จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีฯ จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อพ่วน พรหมทอง อายุ 89 ปี
วันที่ 11 ม.ค.65 เวลา 18.00 น. พ.ต.ท. อำพล ชูเมือง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีฯ จำกัด มอบหมายให้ ด.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์ เป็นตัวแทนคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีฯ จำกัด วางพวงหรีดเคารพศพ คุณพ่อพ่วน พรหมทอง อายุ 89 ปี (1)
วันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ นครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ.ประภาษ มะลิทิพย์ รอง สว.สส.สภ.ขนอม
วันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วยนางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ นครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพ ร.ต.อ.ประภาษ มะลิทิพย์ รอง สว.สส.สภ.ขนอม (3)
สวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช
สวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ พล.ต.ต.สมชาย ซื่อต่อตระกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช (1)
สวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช
สวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช (1)
สวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
สวัสดีปีใหม่ 2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายไพฑูรย์ ชนะชู สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (1)
วันที่ 6 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ,ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1,ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วย นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
วันที่ 6 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ,ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1,ร.ต.อ.สมโชค ชูดำ เลขานุการ พร้อมด้วย นางวรรณา วระดี รองผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (7)
วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกวีระ พฤษภ พร้อมด้วยดาบตำรวจสัญญา มุสิแดง กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่คิ่น บุญเกิด
วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอกวีระ พฤษภ พร้อมด้วยดาบตำรวจสัญญา มุสิแดง กรรมการเป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางหรีดเคารพศพคุณแม่คิ่น บุญเกิด (1)
วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจวรวิทย์ วรพภักดี สมาชิกสังกัด สภ.ปากพนัง ซึ่งได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 1 มกราคม 2565
วันอาทิตย์ ที่ 2 มกราคม 2565 พ.ต.ท.อำพล ชูเมือง ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด นำวางพวงหรีดเคารพศพ ดาบตำรวจวรวิทย์ วรพภักดี สมาชิกสังกัด สภ.ปากพนัง ซึ่งได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 1 มกราคม 2565 (1)
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ นำวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาท ร.ต.ต.ธานี ธานีรัตน์ อายุ 89 ปี สมาชิก สังกัดบำนาญ
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 พ.ต.ท.อำพล ชูเมืองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบหมายให้ ร.ต.ท สมเจตน์ พรหมดำ กรรมการ นำวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาท ร.ต.ต.ธานี ธานีรัตน์ อายุ 89 ปี สมาชิก สังกัดบำนาญ (1)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (1)
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของธนาคารออมสิน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมลูกค้าประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด กรรมการ และฝ่ายจัดการ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของธนาคารออมสิน ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมลูกค้าประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (10)
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 46 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด (20)
วันที่ 20 ธ.ค.64 ตัวแทนสหกรณ์
วันที่ 20 ธ.ค.64 ตัวแทนสหกรณ์ "มอบพวงหรีด" คุณพ่อเลื่อน สมทรัพย์ อายุ 85 ปี บิดา ด.ต.สุวุฒิ สมทรัพย์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา ตั้งศพ บำเพ็ญกุศล วัดถ้ำเพดาน ม.6 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช  (1)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันอาทิตย์ ที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  (21)
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายตามวาระต่าง ๆ
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายตามวาระต่าง ๆ (4)
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาพร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อ เพื่อสนับสนุนกิจการงานของสำนักงานตำรวจภูธร
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาพร้อมอุปกรณ์พ่วงต่อ เพื่อสนับสนุนกิจการงานของสำนักงานตำรวจภูธร (4)
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการสหกรณ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการสหกรณ์ (1)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระหว่าง สอ.ตร.นศ.จก กับ ธนาคารออมสิน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระหว่าง สอ.ตร.นศ.จก กับ ธนาคารออมสิน (4)
วันที่ 25 มิ.ย.64 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
วันที่ 25 มิ.ย.64 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้กับ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (7)
การจัดทำแผนกลยทุธ์ ปี 2564-2568 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563
การจัดทำแผนกลยทุธ์ ปี 2564-2568 ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563  (48)
พิธีเปิด งานบอล สหกรณ์ตำรวจฯ คัฟ ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 - 22 ตุลาคม 2563
พิธีเปิด งานบอล สหกรณ์ตำรวจฯ คัฟ ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 - 22 ตุลาคม 2563 (20)
วันที่ 11 กันยายน 2563 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ณ โรงแรม ปุระนคร
วันที่ 11 กันยายน 2563 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ณ โรงแรม ปุระนคร  (91)
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบรมหลักกสูตร กฎหมายสินเชื่อ กรมบังคับคดี การขายทอดตลาด และกฎมหายล้มละลาย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์
คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ อบรมหลักกสูตร กฎหมายสินเชื่อ กรมบังคับคดี การขายทอดตลาด และกฎมหายล้มละลาย ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (3)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2563
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2563 (9)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเด็กพิเศษ จำนวน 16 คน คนละ 500 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือเด็กพิเศษ จำนวน 16 คน คนละ 500 บาท  (19)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ บุคคลากรทางการแพทย์ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์อุกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย ร.ต.อ.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือ บุคคลากรทางการแพทย์ในการซื้อยาและเวชภัณฑ์อุกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำนวน 5,000 บาท (2)
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์(หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง) และน้ำดื่มเพื่อร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นศ. เป็นผู้รับมอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์(หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงมือยาง) และน้ำดื่มเพื่อร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ให้กับ ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.นศ. เป็นผู้รับมอบ (12)
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) และ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)